Skip to content

Pastorace

Křest

Křest je vstupní branou k ostatním svátostem a zároveň základem na kterém se staví celý křesťanský život pramenící z Božích milostí. Křtem se také stáváme součástí církevního společenství, jsme osvobozeni od dědičného hříchu a stáváme se Božími dětmi. Jsme znovuzrozeni z vody a z ducha. Dnes se křest uděluje zpravidla narozeným dětem a po absolvování ročního katechumenátu i dospělým. Za malé děti se svojí vírou zaručují rodiče.

Křty se ve farnosti Buchlovice udělují po domluvě s knězem, buď ve mši svaté, a nebo každou třetí neděli po mši svaté. Pokud se jedná o křest malého dítěte, předchází mu příprava rodičů s duchovním správcem farnosti. V případě, že se jedná o křest dospělého, podstupuje roční přípravu po individuální domluvě s knězem.

První svaté přijímání

V prvním svatém přijímání k dětem poprvé přichází Pán Ježíš pod způsobou chleba a vína v eucharistii. Zpravidla se koná u dětí na prvním stupni základní školy, které jsou již schopny tuto skutečnost rozumově chápat. Dále je také možné první svaté přijímání udělit po přípravě i dospělým, kteří ještě u prvního svatého přijímaní nebyli. Podmínkou přijetí eucharistie je stav milosti posvěcující, tedy po svátosti smíření.

První svaté příjímání se ve farnosti Buchlovice zpravidla koná jednou za dva roky a to pro děti ve třetí a čtvrté třídě základní školy. Prvnímu svatému přijímání předchází dvouletá příprava ve výuce náboženství a v závěru přípravy tříměsíční příprava dětí s rodiči v kostele. Prvnímu svatému přijímání předchází první svátost smíření (zpověď).

Svátost smíření

Individuální upřímné vyznání hříchů knězi, který zprostředkovává udělení Boží milosti odpuštění hříchů. Svátost smíření má obvykle tyto části: Zpytování svědomí, lítost, předsevzetí, vlastní svatá zpověď (vyznání hříchů), pokání a rozhřešení.

Svátost smíření se ve farnosti Buchlovice se zpravidla praktikuje přede mší svatou, dále na první pátek půl hodiny přede mší svatou a také před Vánočními a Velikonočními svátky, kdy je zorganizováno delší zpovídání obvykle cizím zpovědníkem v kostele.

Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti – přijetí všech darů Ducha Svatého. Svátost biřmování obvykle uděluje biskup.

Biřmování se ve farnosti Buchlovice obvykle koná přibližně jednou za pět let, pro děti a dospělé od čtrnácti let. Biřmování předchází asi roční příprava vedená panem farářem, zakončená zkouškami. Biřmovanci se při přípravě zapojují do služeb ve farnosti. 

Svatba

Svátost manželství je svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváření nejvnitřnější láskyplné společenství zaměřené na vzájemný prospěch manželů a plození a výchovu dětí. Tuto svátost si udělují muž a žena vzájemně, a to slavnostním novomanželským slibem. Svátost manželství lze udělit buď při mši svaté, nebo prostým obřadem

Přípravy snoubenci absolvují na dvou místech. Na centru pro rodinu v děkanátu Uherské Hradiště, nebo i v jiném děkanátu. Druhá část přípravy probíhá s oddávajícím knězem, zahrnuje vyřízení administrativních záležitostí, které jsou zapotřebí, a samotnou přípravu na přijetí svátosti.

Svátost pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných uděluje kněz v případech závažného onemocnění anebo vysokého věku. Kněz se modlí za uzdravení nemocného. K této svátosti patří, pokud možno svátost smíření a pomazání olejem a přijetí eucharistie.

Tuto svátost uděluje kněz po individuální domluvě. Taktéž se tato svátost uděluje dvakrát do roka při mši svaté společně všem starším a nemocným, kteří ji potřebují.

Pohřeb

Pohřeb je poslední rozloučení se zemřelým v církevním společenství a v kruhu rodiny. Jedná se o svátostinu udělovanou zpravidla ve mši svaté.

Termín pohřbu je nutné osobně nebo telefonicky domluvit s duchovním správcem farnosti. Je nutné zajistit si také varhaníka, případně zpěvačky, zajišťuje Mgr. Pavla Večeřová. Dále zvonění za zesnulého a v den pohřbu otevření kostela na přivezení rakve s panem kostelníkem (pan Rostislav Králík). Vše ostatní se zařizuje přes pohřební službu nebo individuálně s knězem.